1.1 .אתר האינטרנט הנו אתר האינטרנט הרשמי של מלון ארבל תל אביב-יפו )להלן: “המלון”(.

2.1 .כל המשתמש באתר זה, מצהיר כי קרא את תוכן תקנון זה, וכי הוא מסכים בצורה חד משמעית לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמו ו/או המלון.
3.1 .חלק מתוכן אתר זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.
4.1 .המשתמש מצהיר כי המידע המוצג באתר ו/או כל חלק ממנו הינו רכושו הבלעדי של המלון, כי למלון שמורות זכויות היוצרים במידע ו/או כל חלק ממנו, כי הוא מתחייב להשתמש במידע באתר לשימושו האישי בלבד, ולא להעתיק, לצלם, לשכפל, לשדר, להדפיס או לפרסם את המידע באתר, בין אם בבעלות המלון ובין אם בבעלות צדדים שלישיים, ו/או חלק ממנו לכל אדם ו/או גוף כלשהו ללא הסכמה מראש ובכתב של המלון, למעט לצורך אישי בלתי מסחרי במידע.
5.1 .המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע כל סילוף או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע ובמהימנותו או בכבודו או בשמו של המלון כבעל זכויות היוצרים בו, או של כל גורם אחר.

2 .סיכונים ואחריות
1.2 .המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהשימוש באתר אינטרנט כרוך בסיכונים רבים, הן בגלל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בגלל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט.
2.2 .המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה במידע.
3.2 .המידע הינו לשימושו האישי של המשתמש בלבד והשימוש בו, לרבות כל הסתמכות עליו, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. בין היתר, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שהתמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, וכי ייתכנו שינויים בין הצגתן על גבי מסך המחשב לבין מראיהן במציאות.
4.2 .המידע מוצג באתר כפי שהוא )”is as )”והמלון אינו אחראי להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינו אחראי כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי. המשתמש לבדו ישא באחריות לאופן בו הנו עושה שימוש במידע.
5.2 .המלון עושה הכל כדי שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם המידע אינו מתיימר להוות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים בו. המידע הינו כללי בלבד, חלקי ומבוסס. המלון לא יישא בכל אחריות לגבי טעות במידע המוצג באתר, הן על ידי המלון והן על ידי צדדים שלישיים.
6.2 .המלון לא יהיה אחראי בגין כל נזק, אי נוחות, הפסד, או הוצאה או עוגמת נפש, העלולים להיגרם למשתמש או לרכושו )בין היתר לציוד החומרה ו/או התוכנה של המשתמש( או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב הכניסה לאתר והשימוש בתכניו.
7.2 .המלון לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמש כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתו.
8.2 .המלון לא יישא באחריות לשינויים שנעשו במידע על ידי המשתמש ו/או על ידי כל צד שלישי אחר.

3 .הזמנת אירוח
כללי. 3.1
.3.1.1 .המשתמש רשאי להשתמש באתר זה אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה כל שימוש למטרות אחרות.
3.1.2 .הזמנת חדר במלון אפשרית באמצעות פנייה טלפונית למרכז ההזמנות של המלון בטלפון שמספרו 03-5225450 באמצעות דוא”ל sales@arbelhotel.com או באמצעות אתר זה.
3.1.3 .כל המזמין חדר באמצעות אתר זה, נדרש להזין את פרטיו האישיים, לרבות מס’ תעודת זהות או מס’ דרכון ומס’ כרטיס אשראי )המלון רשאי לא לשמור הזמנה שכרטיס האשראי שצורף אליה אינו תקין או שמיש(, וכן מספר טלפון נייד וכתובת דוא”ל(.
פרטי רוכש השירותים
1.2.3 .בעת ביצוע רכישת השירותים באמצעות האתר וביצוע ההזמנה כמפורט להלן, יידרש המשתמש להזין במערכת את פרטיו האישיים.
2.2.3 .בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת חבילת הנופש, תאריך, מספר מיטות וכל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר, ו/או באחריות כלשהי במישרין או בעקיפין למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהרוכש לרכוש שירותים באמצעות האתר.
3.2.3 .הזנת פרטי רכישה כוזבים הנה עבירה פלילית ויינקטו כנגד מזיני פרטים כוזבים צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם, למלון ו/או לאתר ו/או למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.
4.2.3 .המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שעם הזנת פרטי הרכישה הוא ייכלל במאגר המידע של המלון. המלון יהא רשאי להשתמש בפרטי הרכישה לצורך שיפור השירותים שהוא מציע למשתמש באתר וכן ליצירת קשר עם המשתמש באמצעות דואר רגיל, דואר אלקטרוני וכן כל אמצעי תקשורת אחר והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות.
4.2.4 המחירים המפורסמים באתר בעברית בלבד הנם לישראלים בלבד ובשקלים חדשים וכוללים מע”מ לפי שיעור המע”מ ביום התשלום. באילת המחירים אינם כוללים מע”מ והרוכש לא יחויב בגינו
3.3 .אופן ההזמנה
1.3.3 .המשתמש יזין את פרטי ההזמנה באתר.
2.3.3 .בעת הזנת פרטי ההזמנה, יידרש המשתמש להזין פרטי כרטיס אשראי, וזאת לצורך בטוחה בלבד.
3.3.3 .התשלום יתבצע במלואו עם ההגעה למלון במזומן ו\או בכרטיס אשראי. )לא יתקבלו המחאות(

4 .תנאים והגבלות
1.4 .המחירים באתר הנם בשקלים וכוללים מע”מ, בהתאם לשיעור המע”מ המשתנה מעת לעת.
2.4 .המלון רשאי לשנות בכל עת את תנאי הזמנת החדרים ואת מחירי החבילות.
3.4 .המלון רשאי לשנות את תקנון האתר מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש למשתמש. המלון יפרסם באתר את התנאים החדשים ותחילת תוקפם תהיה במועד פרסומם.
4.4 .המלון רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, תוכנו, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו והכל ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. המשתמש מצהיר כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המלון בקשר לכך.
5.4 .מספר המקומות במלון מוגבל וביצוע הזמנת חדר הנו על בסיס מקום פנוי בלבד.
6.4 .אין כפל מבצעים והנחות.
7.4 .קבלת ופינוי חדרים:
4.7.1 קבלה 14:00
4.72.2 פינוי 11:00 (כולל שבתות וחגים)
3.7.4 .הגעה ו/או פינוי לפני/לאחר השעות כאמור, כפופה לאישור מראש של הנהלת המלון וכרוכה בתשלום נוסף.
8.4 .תינוקות וילדים: :הגדרות.
8.4.1 “תינוק” – מי שגילו עד שנתיים.
8.4.2 “ילד” – מי שגילו עד 12 שנים.
9.4 אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18 ,יתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד.
10.4 .על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה.
11.4 .המשתמש מודע לכך שהשימוש באתר אינטרנט באתר מטבעו עלולות להיות תקלות טכניות.
11.4 .ט.ל.ח.

5 .ביטול הזמנה

הזמנה שתתבטל יומיים בחצות והלאה לפני תאריך ההגעה המוזמן תחויב בעלות הלילה הראשון כדמי ביטול.

7.הוראות שונות
1.7 הבאת בעלי חיים לנופש כפופה לאישור מראש של הנהלת המלון וייתכן שתהיה כרוכה בתשלום נוסף.
2.7 אין להזמין אורחים נוספים מעבר לנקוב בהזמנה ללא קבלת הסכמת המלון מראש. הבאת אורחים למתחם המלון בין ללינה ובין לאירוח ללא לינה תחויב בתשלום נוסף.
3.7 אין להוציא ציוד מחדרי האירוח. יש להצטייד במגבות פרטיות למקורות המים שמחוץ לאתר המלון.
4.7 אין לעשן בכל חדרי המלון ובתחום המלון מלבד המקומות המותרים לכך.
5.7 בחניית המלון מספר מקומות חניה מוגבל ואין המלון מתחייב לספק מקום חנייה לאורחים בכל עת.

8 .שמירת המקום
1.8 המשתמש מתחייב בשמו ובשם כל שאר המתארחים עמו לשמור על המקום ולא לגרום כל נזק במזיד ו/או ברשלנות בחדר בו הוא ואורחיו מתאכסנים ולאתר, לרבות כל הציוד שבו. אין להדליק נרות בחדרי האורחים.
2.8 המשתמש מאשר כי במקרה של נזק כלשהו, יחוייב כרטיס האשראי דלעיל במלוא עלות הנזק.

9.0 .בעלות וזכויות יוצרים
9.1 .זכות היוצרים באתר וכל מודול אחר הקשור עם האתר הנם קניינה של החברה בלבד.
9.2 .אין להעתיק, להפיץ, לפרסם למכור, לשכפל, לשדר, לצלם או לשנות את המידע המופיע באתר או חלק ממנו, ללא הסכמה בכתב של החברה. ההוראה חלה בין אם המידע או חלקו הינם בבעלות החברה ובין אם בבעלות צד שלישי, למעט במקרים של הורד ) download (לשימוש אישי ולא מסחרי.
9.3 .הסימנים המסחריים והאייקונים, לרבות הלוגו, המוצגים באתר זה )להלן: “הסימנים המסחריים”( דינם כדין כזכויות יוצרים של החברה. חל איסור לעשות שימוש בסימנים המסחריים לכל מטרה שהיא, ללא הסכמה בכתב מאת החברה.
9.4 .לחברה שמורות כל זכויות היוצרים באתר, באורח בלעדי והיא שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר או לשנותו בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי

10 ביטולים ושינוי הזמנה
10.1 .מדיניות ביטול ושינוי הזמנות : במסמך זה יש לפרש את המונחים שלהלן באופן הבא: “חגי ישראל” – לפי מועדם בלוח השנה העברי. “עונות שיא” – חודשי הקיץ )יולי – אוגוסט( וכן תקופות נוספות של ביקוש גבוה. בעת ביצוע הזמנה למועד המצוי בעונת שיא יש חיווי כי מדובר בעונת שיא. “עונה רגילה” – כל מה שלא בגדר עונות שיא ו/או חגי ישראל. “הודעת ביטול” – הודעה שהמזמין מסר בכל אחת מהדרכים שלהלן, ואשר כוללת את שם המזמין ומספר תעודת הזהות שלו, ואם הודעת הביטול נמסרה בעל פה, גם פרט מזהה נוסף עליו הוסכם בזמן עריכת ההזמנה: א. בע”פ – בטלפון שמספרו 03-5225450 או בהודעה בעל פה במקום העסק, בכתובת: מלון ארבל , רחוב חולדה11, תל אביב; ב. בדואר רשום לכתובת: מלון ארבל, רחוב חולדה 11, תל אביב; ;www.arbelhotel.com אלקטרוני בדואר sales@arbelhotel.com. ; ה. באינטרנט- דרך “תיק ההזמנות” באתר : ; www.arbelhotel.com